در نهایت به منظور تدوین استراتژی‌های ویژه یا خاص سازمان با استفاده از نقاط قوت، ضعف،
فرصت ها و تهدیدها استراتژی‌های مربوط به شرایط ویژۀ سازمان تدوین می‌شوند.
نمودار 1- 1 – مدل تحلیلی تحقیق
1-6. سوالات تحقیق
در این تحقیق به جای فرضیه از سوالات پژوهشی استفاده شده است که عبارتند از:
مهم ترین فرصت های تبلیغات در صادرات پسته استان کرمان کدامند؟
مهم ترین تهدیدهای تبلیغات در صادرات پسته استان کرمان کدامند؟
مهم ترین نقاط قوت تبلیغات در صادرات پسته استان کرمان کدامند؟
مهم ترین نقاط ضعف تبلیغات در صادرات پسته استان کرمان کدامند؟
1-7. قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی از طرفی دربرگیرنده مفاهیم اصلی مربوط به تحلیل ماتریسSWOT و از طرف دیگر مسائل مرتبط با تبلیغات پسته است. در این بین تاکید عمده این تحقیق بر تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته، ماتریس فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف تبلیغات پسته استان کرمان است.
از نظر مکانی قلمرو تحقیق شامل استان کرمان است.
از نظر زمانی قلمرو تحقیق از خرداد ماه 88 تا بهمن ماه 88 را شامل میشود.
1-8. تعریف مفاهیم
استان کرمان
کرمان یکی از استان‌های ایران است. استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته و پهناورترین استان ایران است. جمعیت این استان برابر 2584834 نفر است. براساس آخرین تقسمات کشوری، استان کرمان دارای ۱۱ شهرستان، ۷ شهر و ۳۱ بخش است. این استان از شمال به استان خراسان جنوبی و یزد، از شرق به سیستان و بلوچستان، از جنوب به استان هرمزگان و از غرب به استان فارس و یزد محدود می شود.
پسته14
پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد کشت و پرورش قرار می‌گرفته است. پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی را در بین تولیدات دارا می باشد. این محصول بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد. درشرایط کنونی حدود 41 درصد از تولید و بیش از 60 درصد از صادرات جهانی پسته در اختیار کشور ما بوده و درآمد ارزی حاصل از صادرات پسته به بیش از یک میلیارد دلار در سال بالغ می شود.
پسته بعد از فرش مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی است که درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب ایران می کند و سهم آن در صادرات کالاهای غیر نفتی به حدود 14 درصد می رسد
(2008، 15Fao).
استراتژی16
استراتژی راهی است که رسیدن به هدف را تضمین نموده و جهت گیری سازمانی را برای به کارگیری توانمندی سازمان و بهره گیری از فرصتها فراهم می سازد.
تبلیغات17
به طور کلی تبلیغات درلغت به معنای رساندن پیام از شخصی به شخص دیگر می باشد و از لحاظ تکنیکی عبارت است از هر نوع معرفی غیرشخصی و ترویج ایده ها، کالاها و خدمات در مقابل پول که یک فرد یا موسسه مشخص آن را انجام می دهد.
مدل SWOT18
این روش در واقع یکی از ابزارهای حل مسئله می باشد که امروزه در تحلیل مسائل اقتصادی کاربردهای مطلوبی یافته است.SWOT مجموع نامهای اول عناصر اصلی تشکیل دهنده آن یعنی نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصتها (Opportunities) و تهدیدها (Threats) می باشد.
نقطه قوت: نقطه قوت یک سیستم یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری می باشد.
نقطه ضعف: نقطه ضعف یک سیستم یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی که رقابت پذیری را کاهش می دهد.
فرصت: یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد.

تهدید: یک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی تأثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد.
بازار هدف19
بازار در دسترس به مجموعه ای از مصرف کنندگان اطلاق می شود که نسبت به کالا یا خدمتی خاص علاقمند و دارای درآمد هستند و همچنین به کالا یا خدمت دسترسی دارند. بازار هدف قسمتی از بازار در دسترس واجد شرایط است که شرکت برای فعالیت انتخاب می کند.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1. مقدمه
در فصل اول کلیات تحقیق، فرضیات و اهداف آن آورده شده است. در قسمت اول این فصل به وضعیت تولید و صادرات پسته ایران پرداخته شده و جایگاه پسته استان کرمان در صادرات پسته ایران و نیز مشکلات و موانع و مزیتها و چالشهای پیشروی توسعه صادرات پسته استان کرمان ارائه شده است و در قسمت دوم فصل به مسئله تبلیغات پرداخته شده و در قسمت سوم تحقیقات انجام گرفته ارائه شده است.
2-2. بخش اول: تولید و صادرات پسته20
2-2-1. سطح زیر کشت21 پسته در جهان و ایران
براساس آخرین اطلاعات سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو) سطح زیر کشت پسته در جهان متغیر بوده و اغلب سیر صعودی داشته است. از سال 1998 تا 2008 در یک دوره 10 ساله سطح زیر کشت پسته جهان متغیر بوده است. در این دوره کمترین میزان سطح زیر کشت با 395050 هکتار مربوط به 1999 و بیشترین آن با 650594 هکتار مربوط به سال 2008 بوده است. در بین کشورهای جهان، ایران با دارا بودن 440000 هکتار اراضی زیر کشت پسته در سال 2008 به تنهایی حدود 68 درصد از کل اراضی زیر کشت پسته جهان را به خود اختصاص داده و مقام اول را داراست. پس از آن ترکیه با 52 هزار، آمریکا با 46 هزار و تونس با 45 هزار هکتار به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند (FAO,2009).
جدول 2-1 – سطح زیر کشت پسته در ایران و نه کشور عمده تولیدکننده پسته جهان در سالهای مختلف (هکتار)
Country19981999200020012002200320042005200620072008Afghanistan 27002700270027002700320020002211221123472400China 1750015000120001500015000150001500016000160001750017500Greece 51005500550051105400560046705035495550005000Iran259431256444274728280510295000298939431418440025440000440000440000Italy 36393602360236023602360036073635328536713500Syria 2000019000284823105733079356383484935000350003500035000Tunisia 2600024000216702160016000220003200036000490004500045000Turkey 3721437685363493699937428375703757240000403774066152774United States of America 2788029110302003156533590356103763642492445154613646136World 401426395050417201430099443925459258601874623575638430638595650594Iran%65%65%66%65%66%65%72%71%69%69%68%
مهمترین مراکز پسته کاری ایران به ترتیب اهمیت در استانهای کرمان، یزد و خراسان رضوی واقع شده است. استان کرمان با 5/76 درصد سطح بارور پسته کشور مقام اول را دارا است و دو استان یزد و خراسان به ترتیب با 8 و 3/5 درصد مقامهای دوم و سوم سطح را به خود اختصاص داده‌اند. سه استان مزبور جمعاً 8/89 درصد سطح بارور پسته کشور را و 19 استان دیگر پسته کار 2/10 درصد سهم در سطح بارور این محصول را داشته‌اند (نمودار 2-1).

نمودار 2 – 1 – نمودار توزیع سطح بارور پسته استان ها‌ نسبت به کل کشور در سال1384

براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی مربوط به سال زراعی 85-84 کل سطح زیر کشت باغات پسته کشور 440 هزار هکتار بوده که در 22 استان کشور مورد کشت و کار قرار گرفته است. از این میزان سطح زیر کشت 102 هزار هکتار غیر بارور و 338 هزار هکتار بارور می باشند.
بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، بیشترین سطح زیر کشت در سال 1385 مربوط به شهرستانهای رفسنجان، سیرجان، کرمان و زرند به ترتیب با 40.5 درصد، 18 درصد، 17.1 درصد و 12.6 درصد میباشد و شهرستان رفسنجان با 40.5 درصد از مجموع سطح زیر کشت بارور رتبه اول سطح زیر کشت پسته را به خود اختصاص داده است.
2-2-2. میزان تولید پسته در جهان و ایران
میزان تولید محصول پسته در ایران و جهان براساس آمار سازمان خواروبار جهانی (فائو) در جدول شماره 2-2 نشان داده شده است. بررسی وضعیت تولید پسته در سال 2008 نشان می‌دهد که از 20 کشور تولید کننده این محصول، 566963 تن پسته تولید شده است. کشورهای ایران، ترکیه، آمریکا، سوریه و چین پنج کشور برتر تولید کننده پسته می‌باشند. کشورهای مذکور به ترتیب با تولید 230 ، 120 ، 108 ، 52، 38  هزار تن ، 8/96 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین بررسی روند تولید محصول پسته در ایران طی 12 ساله 1997 تا 2008 وضعیت پرافت و خیزی را نشان میدهد. در این رابطه چندی پیش گزارشی از سوی فائو در خصوص تغییرات تولید پسته در ایران منتشر شد. فائو در این گزارش اعلام کرد که حجم تولید پسته در ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب روند مشخصی نداشته است به عنوان مثال تولید 304 هزار تنی پسته در سال 1999 به یکباره به 112 هزار تن در سال 2000 کاهش و مجدداً در سال 2002 به 249 هزار تن افزایش یافته است. گزارش فا ئو تصریح می کند: در حالی که تولید پسته ایران در سال 1978 (سال پیروزی انقلاب اسلامی) 69 هزار تن بود، طی یک سال بعد از آن یعنی در سال 1979 به حدود 20 هزار تن کاهش یافت، ولی مجدداً در سال 1981 به 122 هزار تن رسید و بار دیگر در سال 1982 به 96 هزار تن کاهش یافت (FAO, 2009).

مطابق جدول 2-2 مشاهده می شود که سهم تولید پسته ایران از 58 درصد در سال 1997 با 17 درصد کاهش طی دوره 12 ساله در سال 2008 به 41 درصد رسیده است.
جدول 2-2- میزان تولید پسته در ایران و کشورهای مختلف جهان (تن) (FAO, 2009)
country199719981999200020012002200320042005200620072008Afghanistan 260026002800280028002800220023102457245736002500Azerbaijan 0000001010111533China 300002600029000220002600028000300003200034000360003800038000Côte ‘Ivoire 0100100100100100100100100100100100Cyprus 323018151515151415122515Greece 913780729027953695408860793079179365822890009000Iran314000131000304000112000249000249000306192184899229657230000230000230000Italy 500050002649276817621877199324002719102427822000Jordan 000000000000Kyrgyzstan 00100100100100100100300500800800Madagascar 270260260230210200195200210220230230Mauritius 555555555555Mexico 525936312177112641010Morocco 605050503030505050505050Pakistan 2382381942091961951953425597632536773Syrian294283568430133399233743652840476002120044642731835206652066Tunisia 12001200120016001100800120018002000270025002500Turkey 70000350004000075000300003500090000300006000011000073416120113America 8190085280557901102207303013744053980157397128367107955108598108598Uzbekistan 180200220200200250200250300203200200World544102330778475582376787431545517519541972444088514821573288521921566963Iran%58%40%64%30%58%48%56%42%45%40%44%41%

بالاترین میزان تولید پسته کشور در استان کرمان با تولیدی برابر با 5/200 هزار تن است که 9/80 درصد از تولید پسته کل کشور را به خود اختصاص داده است و پایین ترین مقدار (یک تن از کل تولید پسته کشور) مربوط به هریک از استان های آذربایجان غربی و اردبیل است. پس از کرمان، استان یزد در مقام دوم قرار دارد که با احتساب تولید استان های خراسان، سمنان، قزوین، اصفهان و فارس جمعاً 98 درصد از تولید پسته کل کشور را به خود اختصاص داده اند. سه استان کرمان، یزد و خراسان به تنهایی 89 درصد از پسته کل کشور را تولید نموده اند (سازمان توسعه تجارت ایران، 1386).
2-2-3. ارزش صادرات جهانی پسته
ارزش صادراتی پسته در کشورهای مختلف جهان در دوره 10 ساله 1997 تا 2006 آمده است. با توجه به جدول شماره 2-3 ایران در میان صادرکنندگان بزرگ پسته جهان همواره در مرتبه نخست قرار گرفته است و طی سالهای مذکور بیش از 60 درصد از صادرات جهانی پسته را به خود اختصاص داده است. پس از ایران به لحاظ ارزش صادرات، کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان، لوکزامبورگ، هنگ کنگ و هلند قرار گرفته اند.

جدول 2-3 – ارزش صادرات جهانی پسته در سالهای 1997 تا 2006(هزار دلار) (FAO,2008)
Country 1997199819992000200120022003200420052006Afghanistan2750650018004600380021884685520964193696Australia3111822455264661131943128624531921Austria191133845062132282616121308416432681Azerbaijan11000000Bahrain200966370Belgium710294861462315851157122046422857Belgium-Luxembourg21504712924490Canada5656756925933334813641473203204Chile000701818271120China2194369841851435156019883233480364055533China, Hong Kong SAR30411390003753336080326881492817446183073818967391France4088557425052074429055602915346328614164Germany662636120243850469435242448113475686951695559105934Greece2598190777176994114551075388559542306Hungary1041657108010713411330India913010102887130710728IRAN1972274160133150833142233589404365536799405554567240561017761Israel18947753901836502419Italy825763637719532257307413683387091322420274Japan45995231451023220Jordan33195166135165264922574584630Kuwait9595972014412801552Kyrgyzstan1281653028024974Lebanon22714710410918614629712525943Lithuania261422920265135151789253998Luxembourg26251188562314337606377835601254015Madagascar67411620033932Malaysia44622973329288550223101419Mexico13691990105668904433241771214Netherlands459111939502918881938579719893298454969566794Russian Federation350405147631222889923Saudi Arabia06015032742345298647Singapore1028905796970102492687391521651532Slovakia17569131305418481245890669433Country 1997199819992000200120022003200420052006Spain1596149618772402158536963387833546644864Syria4146012394960164161147646525065162815484342Tunisia2712090510109361303117Turkey1779431582499157517028832062394834699821071United Arab Emirates26681312952413304431745United Kingdom8031666167489044543369958512268111167United States of America50614670435385463123709767882491431149339257671246571WORLD46770865946152322253691061085669584098859594186213427401674840%IRAN42636059596369595461
2-2-4. بررسی وضعیت صادرات پسته ایران به بازارهای هدف
میزان ارزش صادرات پسته ایران طی سالهای 88-1381 بر مبنای آمار سازمان توسعه تجارت ایران در نمودار شماره 2-2 نشان داده شده است. این نمودار نشان می دهد که صادرات پسته ایران در چند ساله اخیر روندی رو به رشد داشته و تا سال 1383 سالیانه 30 درصد رشد داشته و تنها در این سال به دلیل کاهش تولید ناشی از سرمازدگی این روند صعودی مختل گردیده است که البته در سال 84 به وضعیت صعودی بازگشته و تا سال 86 افزایش داشته است ولی در سال 87 رو به کاهش رفته است.

نمودار 2-2 – میزان ارزش صادرات پسته ایران طی سالهای 88-1381
بر اساس گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران طی سال 86، یک میلیارد و 260 میلیون دلار پسته به 79 کشور دنیا صادر شد. این گزارش با مقایسه صادرات پسته می‌ افزاید: وزن این کالای صادراتی با کاهش 48 درصدی از 202 هزار تن در سال 86 به 105 هزار تن در سال 87 رسید.
به گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران طی سال 87 پسته‌ های ایرانی به 68 کشور دنیا صادر شد که سهم 56 درصدی آن متعلق به چهار کشور هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، آلمان و روسیه بود. بطوریکه صادرات 22 هزار و 360 تن پسته به صورت تازه یا خشک‌کرده به هنگ‌کنگ ارزشی معادل 137 میلیون و 356 هزار دلار به همراه داشت که نسبت به سال 86، از حیث ارزش 50 درصد و از نظر وزنی 56 درصد کاهش داشت. بنابراین گزارش صادرات 15 هزار و 10 تن پسته به امارات متحده طی سال 87 بالغ بر 107 میلیون و 563 هزار دلار بود که نسبت به سال 86، از حیث وزنی 48 درصد و از نظر ارزش 43 درصد کاهش نشان می‌ دهد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد طی 12 ماهه سال 87، صادرات پسته به آلمان به 93 میلیون و 614 هزار دلار رسید. سهم روسیه از پسته ایرانی، 68 میلیون و 669 هزار دلار بود که در مقایسه با سال 86 صادرات پسته به این دو شریک تجاری ایران به ترتیب با کاهش 44 درصد و 43 درصدی مواجه شد. این گزارش در ادامه می‌افزاید: هنگ کنگ، امارات، آلمان و روسیه طی سال‌های 86 و 87 در رده‌های اول تا چهارم واردکنندگان پسته از ایران محسوب می ‌شوند.
سوریه در سال 86 پنجمین واردکننده این کالا محسوب می‌ شد که این رتبه در سال 87 به عراق اختصاص یافت (گمرک جمهوری اسلامی ایران، 1388).
بررسی میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به بازارهای عمده جهانی نشان می دهد که ایران سالانه با اختصاص در حدود 40 درصد از صادرات خود به این بازارها جایگاه مطلوبی را بدست آورده است و واردکنندگان22 بزرگ پسته جهان قسمت قابل ملاحظه ای از پسته خود را از ایران وارد می کنند.

در جدول شماره 2-4 وضعیت صادرات پسته ایران از سال 81 لغایت شش ماهه نخست 1388 در 5 بازار هدف اصلی نشان داده شده است.

جدول 2-4 – صادرات پسته ایران از سال 1381 الی شش ماهه نخست 1388
سالارزش دلاری (میلیون دلار)وزن (هزار تن)کشورهای هدف (5 کشور عمده)1381498152امارات،هنگ کنگ،روسیه،آلمان، اسپانیا1382667173امارات، آلمان، هنگ کنگ،روسیه، اسپانیا1383547137امارات،هنگ کنگ،روسیه،آلمان، اسپانیا1384816141هنگ کنگ، امارات،آلمان، روسیه، اسپانیا13851072172هنگ کنگ، امارات، آلمان، روسیه13861260202هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین1387721105هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراینشش ماهه اول 138824330هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

امروزه ایران اولین صادرکننده پسته در جهان است. حدود 80 درصد از تولید پسته ایران صادر
می شود. صادرات پسته ایران از سال 1312 آغاز گردیده و اولین محموله آن در سال 1319 توسط دو تن از تجار به آمریکا روانه گردید. در جدول شماره 2-5 وضعیت صادرات جهانی از سال 2001 لغایت 2007 نشان داده شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 2-5 – وضعیت صادرات جهانی از سال 2001 الی 2007
سالوزن (هزار متر یک تن)ارزش دلاری (میلیون دلار)کشورهای عمده صادر کننده2001205624ایران، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، لوکزامبورگ2002206683ایران، آمریکا، آلمان، هلند، لوکزامبورگ2003270973ایران، آمریکا، آلمان، هلند، لوکزامبورگ2004241972ایران، آمریکا، آلمان، هلند، لوکزامبورگ20052781380ایران، آمریکا، آلمان، هلند، لوکزامبورگ20062931678ایران، آمریکا، آلمان، هلند، هنگ کنگ20072881411ایران، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، هلند منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

در حال حاضر موانع و مشکلاتی بر سر راه صادرات پسته ایران وجود دارند که از آن جمله می توان به ضعف در انبارداری و حمل و نقل پسته، نبود مکانیسمی برای رسیدگی به معضلات پسته و ضعف در انجام تحقیقات کاربردی مرتبط با پسته در بخشهای مختلف کشاورزی، فرآوری، بسته بندی، بهداشت و استاندارد، بازاریابی و تحقیقات بازار و … اشاره کرد. بدیهی است با رفع این موانع، میزان صادرات کشور افزایش خواهد یافت.
2-3. بخش دوم: تبلیغات23
امروزه ما در عصر ارتباطات24 به سر می‌بریم. دورانی که مشخصه بارز آن تلاش برای باورهای همگانی است. زمانی که با حضور شبکه‌های ماهواره‌ای و کامپیوتری فاصله نقاط کره زمین نامفهوم شده است، به طوری که در هر دقیقه هزاران کالای نو در سطح جهان وارد بازار می‌شود که تکمیل‌تر و کارآمدتر از قبل بوده است و تولید کنندگان می‌کوشند تا بازارهایی برای محصولات خود پیدا کنند، همچنین تخصصى شدن مشاغل، شهروندان را بیش از گذشته به دریافت انواع خدمات از سوى مجموعه‌اى از مؤسسه‌هاى متنوع وابسته کرده است. این روزها کمتر کسى ممکن است یک مهندس «همه کاره» براى زندگى شخصى خود باشد. مفهوم خود کفایى و خود اتکایى هر روز بیشتر از گذشته معناى واقعى خود را از دست می‌دهد. در واقع لزوم فراگیرى آموزش‌هاى تخصصى براى انجام تعهدات شغلى، نیازى است که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و فرصت انجام امور شخصى و هرچند کم ارزش روزانه را از ساکنان شهرهاى بزرگ سلب می‌کند. اینجاست که آگهی‌هاى تبلیغاتى می‌آیند و آنها را براى انجام ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور روزمره مخاطب خود قرار میدهند.

2-3-1. تعریف تبلیغات
تبلیغات جمع «تبلیغ» به معنای «ابلاغ و رساندن پیام» است و در مفهوم جامع رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطب می‌باشد.
هارولد لاسول25، جامعه‌شناس ارتباطات، تبلیغات را این چنین تعریف می‌کند: تبلیغات در معنای گسترده آن، فن تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان، از طریق دست‌کاری تصورات یا باز نمودهاست. به گفته ادوارد برنیز26 پدر روابط عمومی و نویسنده کتاب «تبلیغات» (1928): تبلیغات نوین، تلاشی است پیوسته در جهت ایجاد یا شکل دادن رخدادها برای تحت تأثیر قرار دادن عامه مردم، با کار فکری یا گروهی.

لئونارد دوب27 مشاور موسسه تحلیل تبلیغات (1937)، چنین توصیفی درباره تبلیغات ارائه می‌دهد: اقدامات منظمی که فرد یا افراد ذی‌نفع از راه تلقین، برای نظارت بر حالات روانی گروه‌هایی از افراد و در نتیجه نظارت بر اعمال آنها به عمل می‌آورند و یونگ روانپزشک سوئیسی تبلیغات را چنین تعریف می‌کند: نشر افکار، عقاید و حالات رفتاری که موضوع واقعی را برای شنونده یا خواننده به روشنی بیان نمی‌کند.
در هر حال هر نوع ارتباط به منظور نشاندن داده‌ها، ایده‌ها و یا انگاره‌ها در اذهان بشری برای تأثیرگذاری بر افکار، عواطف و یا کنش‌های فردی یا گروهی را تبلیغ می‌گویند.

2-3-2. پیشینه تبلیغات
از برخی تصاویر روی دیوار غارها گرفته تا بنرهای امروزی، تبلیغ مقوله‌ای نیست که چندان جدید باشد و مربوط به سالهای اخیر گردد بلکه ریشه در زندگی اجتماعی انسانها داشته است. با این همه آنچه ما تحت عنوان تبلیغات نو و جدید می‌شناسیم، ریشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد. تبلیغات به شکل امروزی مانند بسیاری از رسوم دیگر وارد تجارت و کسب و کار شد و رفته رفته توسعه یافت، چرا که لزوم آن احساس می‌شد.
بعد از انقلاب صنعتی28، بدلیل بالا رفتن حجم تولیدات، دیگر فروش مقوله راحتی نبود. زیرا اولاً بدلیل تولید انبوه، تمایز در بین محصولات تولیدی از میان رفت و بیشتر محصولات، استاندارد و یک شکل شدند. ثانیاً به علت زیاد شدن فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده، اطلاعات محصولات و خدمات مانند گذشته به سهولت در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی‌گرفت لذا نیاز به کانال ارتباطی جدیدی احساس شد.
با اختراع ماشین چاپ و سپس رادیو، تلویزیـون، اینترنت و دیـگر رسانه‌های جمعی، تبلیغات رشد بیشتری یافت. رشد صنعت تبلیغات تا آن حد بوده است که امروزه بخش مهمی از فعالیتهای سازمانها را در برگرفته و از تبلیغات به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌ها و شرکتهای تولیدی و خدماتی نام برده می‌شود.

2-3-3. اهمیت تبلیغات
تبلیغات در همه امور جاری فعالیتهای بشری اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شخصی و جمعی تأثیر فراوان دارد.
تبلیغات در زندگی اجتماعی، تشکیل حکومت ها، ظهور ادیان، تبیین ایدئولوژیها، وقوع جنگها و
نظام های سیاسی، نهضتهای آزادیخواهانه و اقدامات سرکوبگرایانه وجود دارد و در وجه مثبت آن نیز یک ضرورت است و سوای جنبه های تحریکی و تشویقی اساساً به عنوان خبر و اطلاعیه و اعلام حضور جزو لاینفک زندگی روزمره جاری است.
در دنیای امروز سازمانهایی که به امر تبلیغات نپردازند در جریان تند و بیرحمانه تبلیغات وا می مانند. تبلیغات دنیا را در معرض بمباران دائمی فکری خود قرار داده است. انسان معاصر چون کودک،
جوان ،سالمند، زن و مرد در هر موقعیتی در معرض و محاصره انواع تبلیغات قرار دارد.
اصولاً هر کارگاه و هر کارخانه تعطیلی دارد ولی تبلیغات، شبانه روز و بی وقفه کار می کند و در انجام آن از رفتارهای شخصی، شهادت طلبی در میدان جنگ، رنگها، کلام و موسیقی، شعر و داستان، گل و گیاه، نور و تاریکی و … استفاده می شود.
در این میان توسعه تکنولوژی و ترقی روز افزون صنعت و فراگیری وسائل ارتباط جمعی29 است که جهان معاصر را در چنبره تبلیغات اسیر کرده است. در عصر ارتباطات یا عصر اطلاعات خبرگزاریهای غول آسای جهانی با مدرنترین ابزارها و تکنیک ها در اختیار تبلیغات قرار دارند.
در روند انتشار اطلاعات و برقرای ارتباطات جمعی تدابیر تبلیغی است که دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. انقلابات مشهور جهان نیز با تبلیغات به ثمر رسیده است. در انقلاب 1789 فرانسه سخرانیهای مهیج، ناطقین ورزیده موجب ارتقاء سطح آگاهیهای مردم گشت. در تمام جنگهای تاریخی تبلیغات نقش عمده ای را ایفا کرده است.
آمار و ارقام موجود حاکی از این است که هزینه های تبلیغات در کشورهای پیشرفته در سطح بسیار بالا و نشان دهنده اهمیت تبلیغات در این کشورهاست. این امر با پیشرفت اقتصادی این کشورها ارتباط نزدیکی دارد (جدول 2-6). ارقامی برای هزینه تبلیغات در ایران موجود نیست، ولی می توان حدس زد که هزینه تبلیغات در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته30 در سطحی بسیار پایین قرار دارد.

جدول 2-6 – هزینه تبلیغات در کشورهای مختلف در سال 1990
کشور هزینه تبلیغات (به هزار دلار) کشور هزینه تبلیغات (به هزار دلار)
آمریکا 128640000 کره جنوبی 2826100
ژاپن 38433600 سوئد 2729300
انگلستان 15816000 مکزیک 2199300

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید