پایان نامه

دانلود مقاله c (3390)

3.3.2.Masculine Protest in A Doll’s House723.3.3.Feminism and Disability in A Doll’s House743.4.Concluding Remarks76Chapter Four: Adlerian Psychoanalytic Feminism in HeddaGabler784.1.Introduction784.2.Individual Psychology in Hedda Gabler804.2.1.Social Interest in Hedda Gabler83 سایت منبع پایان نامه 4.2.2.Life Style in Hedda ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3389)

3.2.7. Unity in “Unity”………………………………………………………………….……76Chapter Four: New Identity in Emerson’s Selected Poems ………………….814.1. Individuality in Emerson’s Philosophy………………………………………………….824. 2. Individuality in “The Sphinx”……………………………………………………………834.2.1. The Answer is the Universal Reality…….……………………….……………………844.2. 2. “Man is a Transparent Eyeball”……………………………………………………….854.2.3. Individuality in ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3386)

2.1.2. Domestication in Early Translation Theories……………..……………172.1.3. Fluency Techniques and Alternative Translation Strategies in the 17th-18th Centuries..…………………………………….…………………………………………262.1.4. Victorian Age and Foreignization………………………………………322.1.5.Early 20th century–theory and practice in Britain and America……….412.1.6. Alternative points of view…………………………………..……….…442.1.7. Theory and Practice ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3384)

3- طراحی مداخله78فصل ششم:برنامه فیزیکی ومعماری سیتی سنتر81استانداردها :انسان . اندازه ها و فضاهای مورد نیاز84دیاگرام ها84منابع88فصل اول لزوم و ضرورت اجتماعیمرکز شهر ((City Centerتعریف مرکز شهر((City Centerبه مناطق اصلی و میانی هر شهر که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3383)

5-3-3- محدودیت ها671) رنگ672) روشنائی673) پنجره ها685-4- طراحی فضاهای آموزشی مهد کودک685-4-1- طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری695-4-2- ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا705-4-3- ارائه آموزش‌های غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی705-4-4- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3382)

5-2- ضوابط و استانداردهای طراحی متل (اقامتگاه بین راهی)505-2-1- تقسیم فضاها در اقامت گاه515-2-3-  اهداف اصلی در طراحی طبقات مهمان615-2-4- خدمات ضروری در پایانه های بین راهی635-2-5-  ساختارها و فضاهای لازم در پایانه بین راهی645-3- نکات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3381)

تالار نمایش47نمایش آثار در فضاهای باز و فضای بند موزه47تالار ورودی48نور در تالارهای نمایش48دیوارها و سقف‌پوش تالارها49مراکز جانبی موزه49کتابخانه و مرکز اسناد50انبار مخزن50کارگاه50آزمایشگاه50چایخانه و تریا50بخش اداری، فنی و تأسیسات51تجهیزات فنی تأسیسات موزه51سیستم تهویه51آسانسور و بالابر51فضاهای ادامه مطلب…

By 92, ago