ارش شده است.17
در نمودار، منحنی تغییرات متوسط حداقل و متوسط حداکثر دمای هوا در طول ماههای مختلف سال نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود، حتی در سردترین ماههای سال (فصل زمستان) متوسط حداکثر دمای هوا بالاتر از 10 درجه سلسیوس بوده است. بنابراین، در طول روزهای زمستان، مشکلی از نظر برودت وجود ندارد. در تابستان هوا به مرور گرمتر می‌شود و در گرمترین ماه سال به 7/35 درجه سلسیوس می‌رسد. در هر سه ماه فصل تابستان، متوسط حداکثر دمای هوا بالاتر از 32 و متوسط حداقل آن بالاتر از 16 درجه سلسیوس است. در طول این ماهها رطوبت هوا نیز کاهش می‌یابد و در گرمترین ساعات از روزهای این سه ماه به 22% درصد می‌رسد. با توجه به دمای هوا در این ساعات میزان رطوبت موجود در هوا پایدار نیست و به همین دلیل هوای ایلام در تابستان خشک نیست. بالا نبودن رطوبت هوا و شفاف بودن آن در شبها، به سرعت باعث کاهش دمای هوا می‌گردد، به طوری که در گرمترین ماه سال (مرداد)، نوسان روزانه دمای هوا به بیش از 16 درجه سلسیوس می‌رسد18
بارندگی
پس از سواحل شمالی، مناطق مرتفع شمال غربی و غرب، از مناطق پر باران کشور محسوب می‌‌شوند. همانطور که در جدول قابل مشاهده است، که مقدار سالانه بارندگی در ایلام 2/674 میلیمتر است. مقایسه تغییرات سالانه بارندگی در ایلام نشان می‌دهد که گرچه مقدار سالانه بارندگی در طی سالهای متفاوت متغیر است، اما به طور کلی در تمام سالهای این دوره آمارگیری مقدار سالانه، قابل توجه بوده است. در طول این دوره 12 ساله سال 1978 با کل بارندگی 5/427 میلیمتر خشکترین و سال 1967 با 1107 میلیمتر پر بارانترین سال بوده است. علاوه بر تغییرات سالانه، میزان بارندگی در طی فصلهای مختلف نیز متفاوت است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده است عمده‌ترین مقدار سالانه بارندگی در ایلام در فصل زمستان و بهار صورت می‌گیرد و در طی دوره (اول دی الی اول فروردین) با بارندگی 111 الی 118 میلیمتر پر باران‌ترین ماههای سال بشمار می‌روند. در فصلهای پاییز و تابستان مقدار باراندگی به ترتیب به حداقل خود می‌رسد. در این میان ماههای خرداد الی شهریور تقریباً بدون بارندگی، خشکترین ماههای سال محسوب می‌شوند. در ایلام مقدار حداکثر بارندگی انجام شده در طی یک روز نیز بسیار زیاد است، همانطور که در جدول (1) مشخص شده است، بر اساس آمار 12 ساله در یک روز 113 میلیمتر بوده است.

دسته بندی : پایان نامه