نظور دفاع کشور، ضدبدویان بود، چنانکه در بلخ ساخته شد و تعداد زیادی از این ساختمان ها در طول جاده بزرگ نظامی که شریان اصلی کشور را از سلوکیه در ساحل دجله به بلخ متصل می ساخت و جاده هزار ساله ای که از کرمانشاه و همدان می گذشت، بنا شد. به طور کلی در دوره سلوکیان ایستگاه های نظامی بین راهی و همچنین ساختمان های بین راهی جهت استراحت مسافران ساخته گردید.
3-4-1- ساختمان های بین راه در دوره پارتیان
 در دوره پارتیان وسایل حمل ونقل بهتر گردید و به راه ها توجه بیشتر شد و نگهداری راه ها بسیار مورد توجه قرار گرفت، منزلگاه ها و کاروانسراهای این دوره از شهرت بسیاری برخوردار بودند. به طوری که این راه ها، یعنی راه ابریشم دارای تجهیزات بین راهی فراوان بود. ایز یدور خاراکی در کتاب چاپارخانه های پارتی که در حدود (1 پیش از میلاد) یا 70 میلادی نوشته به منزلگاه ها و کاروانسراهایی که بر سر این راه بود اشاره می کند. توسعه تجارت با روم و چین موجب شد که در این دوره به امکانات بین راهی توجه شود، زیرا راه های ایران و خصوصاً جاده ابریشم که قسمت اعظم آن از ایران می گذشت، اهمیت زیادی پیدا کرد.
و به همین جهت در سرحدات، گمرک خانه هایی ایجاد کرده بودند که امتعه ورودی و صادراتی بدانجا وارد می شد و در کتابچه هایی که مخصوص این کار بود ثبت می شد در شهرهای بزرگ مواظب اشخاص خارجی بودند و اسم آن ها را ثبت می کردند و دروازه بان ها در این باب را پرت می دادند. وسایل حمل ونقل در دوره پارتی بهتر گردید و هیچگاه جاده ها مانند این دوره خوب نگهداری نمی شد زیرا پادشاهان پارتی به انتظام و مراقبت راه ها دقت بسیار مبذول می داشتند و از مال التجاره ها مالیات می گرفتند و مالیات یکی از مهمترین منابع عایدات دولت بود. خط سیرهایی که از بیابان ها می گذشت به چاه های آب و کاروانسراها مجهز بود، در شهرهای کاروان رو، محل هایی برپا شده بود که در آنجا تجار گرد می آمدند.
حتی وجود پلیس سواره بیابان با اسنادی که به دست آمده در این دوره اثبات شده است. پارتیان منازل کاروان ها و ایستگاه های دارای اسبان یدکی را نیز که برای نقل و انتقال سریع به کار می رفت مراقبت می کردند.
3-4-2- ساختمان های بین راه در دوره ساسانیان

دسته بندی : پایان نامه